Fri & Sat. Nov. 21 & 22 – The Santa Clause (1995) – Rated PG (movie) 730p

Sun. Nov. 23 – The Santa Clause (1995) – Rated PG (movie) 3p

img_8902